Luonnon seuranta ja kartoitus

Luomus on avainasemassa kotimaisten ja osin kansainvälistenkin luonnontieteellisten näytteiden ja havaintojen keräämisessä, tallentamisessa, säilyttämisessä ja tutkimisessa. Uhanalaisten lajien seurannoista on muodostunut pysyvä työkenttä. Luomuksen luonnon seurantaa ja lajiston kartoitusta koskevaa työtä linjaa seurantaohjausryhmä (SOR), joka aloitti toimintansa vuonna 2011.

Atlas Florae Europeae (AFE)

Luomus seuraa ja kartoittaa luontoa monin tavoin. Merkittävimpiä Luomuksen koordinoimia pitkäaikaisia kartoitushankkeita ovat Euroopan putkilokasvien levinneisyyskartoitus Atlas Florae Europeae (AFE) sekä Suomen putkilokasvien kartoitus. AFE:n ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa putkilokasvien levinneisyyttä kuvaavia kasvikarttoja, joiden mukana on niitä täydentäviä lajin tai alalajin taksonomisia tietoja.

Lintulaskennat ja kartoitukset

Lintulaskennat ovat yksi merkittävimmistä ja pitkäaikaisimmista Luomuksen koordinoimista lajistoseurannoista. Vapaaehtoisten työpanos näissä seurannoissa on korvaamaton – vuosittain seurantoihin osallistuu toista tuhatta vapaaehtoista. Kartoitus- ja seuranta-aineistot ovat paitsi tutkimusmateriaalia myös tärkeitä ympäristöhallinnon tiedonlähteitä. Lintukantojen seuranta-aineistoja on hyödynnetty muun muassa tutkimuksissa, joissa tarkastellaan eliöiden reaktioita muuttuvaan ilmastoon.

Vapaaehtoisten ilmoittamat havainnot koostuvat muun muassa rengastettujen lintujen lukumäärästä, erilaisissa lintulaskennoissa havaituista yksilöistä sekä pesälöydöistä. Vuoden 2013 aikana kertyi yhteensä yli miljoona havaintoa (Taulukko 5).

TAULUKKO 5. Vuoden 2013 aikana saadut lintuhavaintojen yksilö- (y), pari- (p) ja ilmoituslukumäärät (i).

Linnustonseurannan havainnot vuonna 2013
Rengastukset
237 390 (y)
Tapaamiset
25 633 (y)
Talvilintulaskennat
676 893 (y)
Pesäkortti
531 (i)
Petolintuhavainnot
2 063 (i)
Sääksitutkimus
3 003 (i)
Pistelaskenta
10 923 (y)
Linjalaskennat
69 800 (p)
YHTEENSÄ
1 026 236

Vuonna 2013 julkistettiin ensimmäinen Rengastusatlas, joka kokoaa Suomessa tehdyn rengastustyön tuloksia yksiin kansiin. Teoksessa esitellään niin maamme rengastuksen historiaa kuin merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä havainnollistetaan kuvin, tekstein, kartoin ja kuvaajin rengastustietoja yli sadasta Suomessa tavatusta lintulajista.

Havaintoaineistot ja harrastajayhteistyö

Vuoden 2013 seurantojen tiedot saatiin pääasiassa lintuseurantojen, Hatikka-havaintopäiväkirjan ja kasveihin keskittyvän Kastikka-tietokannan avulla. Vuonna 2013 linnustonseurannan kautta saatiin yhteensä 1 026 236 havaintoa. Hatikkaan tallennettiin yhteensä 72 929 havaintoa ja Kastikkaan 51 973 havaintoa.

Valtaosa tiedoista saatiin vapaaehtoisilta harrastajilta, jotka ovat keskeisessä roolissa kerättäessä luonnosta laajoja havaintoaineistoja. Monet aineistoista ovat niin mittavia, että niiden kerääminen olisi mahdotonta ilman vapaaehtoisten työpanosta.